• Telefon: 0-532 505 80 41

  • Email: onalyem@onalyem.com

6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU (KVKK) BİLGİLENDİRME VE AYDINLATMA METNİ
Faaliyet gösterdiğimiz tüm alanlarda ve sunduğumuz markalarımız ile şirketimiz, faaliyet alanı kapsamında6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununa (“Kanun”) uygun olarak, kişisel verilerinizin işlenmesine, korunmasına azami özen göstermektedir.
Bu aydınlatma metni, Kanunun 10 uncu maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla şirketimiz tarafından hazırlanmıştır.
Kanunun 10. maddesi uyarınca; müşteriler, potansiyel müşteriler, tedarikçiler, müstahsiller, hizmet sağlayıcıları, iş ortakları, şirket çalışanları, stajyerler, çalışan adayları, ziyaretçiler ve ilgili üçüncü kişileri kapsayacak şekilde oluşturulan politikalar ve işbu aydınlatma metni ile sizleri bilgilendiriyoruz. Veri sahibi ilgili kişi gruplarına göre ayrı ayrı aydınlatma metinleri ayrıca hazırlanmış olup, yetkili şirket birimlerinden politikalarımızı temin edebilirsiniz.

1.VERİ SORUMLUSU:
Kişisel verileriniz, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca, Önal Yem Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi (“Şirket”), tarafından, Kanununun 3. maddesinde tanımlanan “Veri Sorumlusu” sıfatıyla işlenmektedir.

2.KİŞİSEL VERİLERİN HANGİ AMAÇLA İŞLENECEĞİ, İŞLENEN KİŞİSEL VERİLER:
Kişisel verileriniz, şirket faaliyetleri kapsamında Kanunun 4., 5., 6. maddelerine ve ilgili mevzuata uygun olarak aşağıdaki amaçlar doğrultusunda işlenmektedir:
1.Müşteriler bakımından, ticari iş süreçlerinin sürdürülmesi, müşteri memnuniyetinin sağlanması, müşterilerin, tüketicilerin, müstahsillerin talep ve şikayet süreçlerinin yerine getirilmesi, ödeme işlemlerini gerçekleştirmek, reklam, pazarlama ve kampanya faaliyetlerinin sürdürülmesi, ürün ve hizmetlerimizin müşterilere, potansiyel müşterilere ve iş ortaklarına sunulabilmesi, bu kapsamda ilgili kişilere karşı yasal yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi,
2.Müşteriler, tedarikçiler, müstahsiller, iş ortakları bakımından, şirketin finans ve muhasebe, idari, hukuki, teknik iş süreçlerinin yürütülmesi, ürün ve hizmetlerimizi önermek, müşteri, portföy yönetimi, ürün ve hizmet kalitesinin geliştirilmesi, iletişim, denetim, kontrol, risk yönetimi, reklam, kampanya faaliyetlerinin yerine getirilmesi,
3.Yasal düzenlemeler gereğince, mahkemelere, arabuluculara, savcılıklara, kolluk birimlerine, ilgili kamu kurum ve kuruluşlara gerekli bildirimlerde bulunmak, yasal yükümlülükleri yerine getirmek,
4.Çalışanlar, çalışan adayları bakımından; insan kaynakları süreçlerinin planlanması ve icra edilmesi, çalışma başvuru süreçlerinin yerine getirilmesi, çalışanlar bakımından özlük dosyalarının oluşturulması, finans, muhasebe, idari, mali yükümlülüklerin yerine getirilmesi, stajyerlerin ve çalışan adayının yerleştirme süreçlerini yerine getirmek, şirket ücret politikasının belirlenmesi, çalışanlar ile yapılan iş sözleşmesi, şirket menfaati kapsamında, işe devam ve kontrolün sağlanması, personelin işe devam süreçlerinin takibi,
5.Şirketin müşterileri, potansiyel müşterileri, tedarikçileri, müstahsilleri, hizmet sağlayıcıları, çalışanları ve hukuki ilişki içinde bulunduğu danışmanlar, ilgili üçüncü kişiler ile yapmış olduğu veya yapacağı sözleşmelerin yapılması ve ifasının sağlanması, şirketin üçüncü kişilerle olan hukuki uyuşmazlıklarda delil olarak ispat yükümlülüğü,
6.Şirketin hukuki ilişki içerisinde olduğu gerçek ve tüzel kişilerle iletişimin sağlanması, şirketin kurumsal kalitesini geliştirmek, ilgili kişilerin işlem güvenliğini sağlamak, şirket faaliyetleri ile ilgili internet sayfası yönetim sürecinin yerine getirilmesi,
7.Şirkete ait bina ve eklentilerinin, fiziksel güvenliğinin, taşınır, taşınmaz mal güvenliğinin sağlanması, şirket bina giriş-çıkışlarının kontrolünün sağlanması,
8.Ürün ve hizmetlerimiz ile ilgili satış, sevkiyat, teslimat süreçlerini yerine getirmek, satış sonrası destek hizmetlerin sunulmasını sağlamak,
9.Ürün ve hizmetlerimiz ile ilgili ihracat, ithalat işlerinin sağlanması, yurt içi, yurt dışı satış işlemlerinin yapılması, takip edilmesi, sevkiyat sürecinin yönetimi, gümrük işlemleri, dış ticaret sürecine ilişkin işlemleri yapmak,

3.İŞLENEN KİŞİSEL VERİLER:
Kimlik bilgileriniz (Kimlik numaranız, adınız ve soyadınız, çalışanların doğum yeri ve tarihi, anne ve baba adı, eş, çocuk, aile yakınlık bilgileri, medeni haliniz, cinsiyetiniz, paylaştığınız resmi kimlik belgeleriniz üzerinde yer alan nüfus kimlik bilgileri, paylaşılan diğer kimlik bilgileri)
İletişim bilgileriniz (İlgili kişisel veri sahipleri bakımından, telefon numarası, fax numarası, iletişim adresi, e-posta adresiniz, müşteriler, tedarikçiler bakımından kep adresi bilgisi)
Lokasyon bilgileriniz (İlgili tüm kişisel veri sahipleri bakımından; adres, konum bilgileri)
Özlük Bilgileri (Çalışanlar bakımından, iş sözleşmesi, eğitim, diploma bilgileri, sertifika bilgisi, SGK işe giriş, çıkış bildirgesi, GSS giriş bilgileri, AGİ formu bilgisi, bakmakla yükümlü olduğu kişiler, eş, çocuk yakınlık bilgisi, aile bireylerinin nüfus kayıt bilgileri, işin niteliğine göre alınan zimmet belgesi, çalışma belgesi, istifa, fesih, kıdem ve ihbar tazminatı bordrosu, maaş bordro bilgileri, disiplin soruşturması bilgileri, SGK sicil no, hizmet dökümü, özgeçmiş bilgileri, izin bilgileri, personel performans değerlendirme raporları, iş kazası bilgileri, iş başvuru formunda yer alan bilgiler, referans, bilgileri, Banka hesap bilgileri, IBAN numarası bilgisi, çalışanlar, stajyerler, çalışan adayları bakımından başvurusu formu üzerinde yazılı kişisel bilgiler)
Hukuki İşlem Bilgileri (Şirket ile hukuki irtibatı bulunan ilgili kişiler bakımından; noterler, adli makamlarla, kolluk birimleri ile yapılan yazışmalardaki kişisel bilgiler, arabulucular, iş mahkemeleri ve sair mahkemelere dair dava ve icra dosya bilgileri, soruşturma bilgileri)
Müşteri, tedarikçi, hizmet sağlayıcısı işlem bilgileri (Ad, Soyadı, T.C. No, vergi numarası, vergi dairesi, yabancı kimlik numarası, pasaport bilgisi, adres, konum, elektronik posta bilgileri, telefon iletişim bilgileri, banka hesap bilgileri, çek, senet, kredi kartı, online ödeme bilgileri, finans, fatura, sevk irsaliyesi, vekaletname bilgisi, imza sirküleri, pazarlama, işlem güvenliği, risk yönetimi bilgisi)
Fiziksel Mekan Güvenliği Bilgileri (Müşteri, potansiyel müşteri, tedarikçi, hizmet sağlayıcıları ile yönetici ve çalışanları, şirket ortakları, şirket çalışanları, stajyerler, çalışan adayları, ziyaretçilerin ve ilgili üçüncü kişilerin giriş çıkış kamera kayıt bilgileri),
Finans Bilgileri (Müşteri, tedarikçiler bakımından; fatura, vergi kimlik numarası, vergi dairesi, kredi kartı bilgisi, banka hesap numarası, online ödeme bilgileri, iban numarası, bilanço bilgileri, finansal performans bilgileri, kredi ve risk bilgileri, malvarlığı bilgileri, banka hesap bilgileri, cari hesap bilgileri, poliçe bilgileri, kamu kurum ve kuruluşlarına bildirilen finans bilgileri, çalışanlar, stajyerler, şirket ortakları/hissedarları bakımından banka hesap bilgileri, iban numarası, beyannameler, diğer finans bilgileri),
Mesleki deneyim bilgileri (Çalışanlar, stajyerler, çalışan adayları bakımından, öğrenim bilgileri, diploma bilgileri, çalışma hayatı, referans bilgileri, gidilen kurslar, meslek içi eğitim bilgileri, sertifikalar, ehliyet bilgileri, bildirilen formlardaki diğer bilgiler, ilgili kişilere ait mesleki bilgiler),
Görsel Kayıtlar (İlgili kişi bakımından; doldurulan, basılı formlar, evrak ve resmi kimlik belgeleriniz üzerinde yer alan fotoğraf bilgisi, işe başvuru ve şirket faaliyetleri kapsamında gerektiğinde alınan fotoğraflar, şirket internet sayfası, sosyal medya hesaplarımız veya üçüncü taraf sosyal medya mecralarında kullanılan, paylaşılan fotoğraflarınız, kamera kayıtlarındaki görüntüleriniz, internet üzerinden uzaktan bağlantı sağlanması halinde paylaşılan görüntü kayıtlarınız)
Sağlık Bilgileri (Çalışanlar ve çalışan adayları için iş başvuru formlarında yazılı sağlık durum bilgileri, çalışanlar için sağlık raporları, sağlık testleri, kan grubu bilgisi, kişisel sağlık ve fiziksel engellilik durum bilgileri, sağlık kurulu raporları )
Ceza Mahkûmiyeti Ve Güvenlik Tedbirlerine dair bilgiler (Çalışanlar için adli sicil kaydı, çalışanlar, stajyerler ve çalışan adayları için hükümlülük, adli durum bilgileri),
İnternet sitesi, sosyal medya hesapları veya çağrı hizmetleri üzerinden yapışan anketler, iletilen şikayet veya talepler ile buna ilişkin değerlendirme ve yönetim sürecinde yapılan işlemlere ilişkin bilgiler,
Kurumsal çağrı hizmetleri vasıtasıyla elde edilen bilgiler, elektronik posta, mektup veya sair iletişim araçları ile elde edilen, dolaylı olarak paylaşılan kişisel bilgileriniz.

4.İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİN KİMLERE VE HANGİ AMAÇLA AKTARILABİLECEĞİ:
Bu aydınlatma metni kapsamında, belirtilen kişisel verileriniz; 2.maddede belirtilen amaçlarla sınırlı olmak üzere; ilgili birim çalışanlarımıza, şirket ortakları/hissedarlarımıza, yurt içinde ve yurt dışında bulunan iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, müstahsillerimize, hizmet sağlayıcılarımıza, topluluk şirketlerine, gerçek ve özel hukuk tüzel kişilerine, gerektiğinde yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına Kanunun 8. maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve belirtilen amaçlarla sınırlı olarak aktarılabilecektir.

5.KİŞİSEL VERİ TOPLAMANIN YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEPLERİ:
Kişisel verileriniz; sözlü, yazılı ya da elektronik ortamlarda bulunan formlarının doldurulması, çalışanların özlük dosyalarının oluşturulması, sözleşmelerin kurulması, ifası, mali ve sosyal haklara ilişkin finans, muhasebe bilgilerinin işlenmesi, satın alma, pazarlama, üretim, planlama, ihracat, ithalat, kalite ve kurumsal gelişimin faaliyetleri sırasında verilerin işlenmesi,şirket bina ve eklentilerinin, internet sitesinin ziyaret edilmesi, çağrı hizmetlerimizin aranması, kapalı devre görüntülü kamera kayıt sisteminin kullanılması, internet sitemiz üzerinden online ödeme kanallarını kullanmanız, çağrı hizmetlerimiz, sosyal medya hesaplarımız, e-posta, telefon iletişim kanalları vasıtasıyla tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla toplanmaktadır.
Kişisel verileriniz, kural olarak ilgili kişinin açık rızasına dayalı olarak işlenmektedir. Ayrıca, şirketimiz ile üçüncü gerçek ve tüzel kişiler arasındaki sözleşmelerin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, şirketin hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması, kişisel verinin, ilgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması, bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması, ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması, kanunlarda açıkça öngörülmesi, sağlık verileri bakımından kamu sağlığının korunması amacıyla açık rıza aranmaksızın,belirtilen hukuki sebeplere dayalı olarak Kanun’un 5. ve 6. maddelerine uygun olarak işlenmekte, toplanmaktadır.

6.KİŞİSEL VERİ SAHİBİNİN HAKLARI (BAŞVURU HAKKI):
6698 Sayılı Kişisel Verileri Koruma Kanununun “ilgili kişinin haklarını düzenleyen” 11 inci maddesi kapsamındaki taleplerinizi; Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ hükümlerine göre, veri sorumlusu olarak Önal Yem Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi, Güllüce Mahallesi Güllüce Sokak No: 495 Mustafakemalpaşa Bursa Türkiye adresine bizzat başvurarak, internet sitemizde bulunan BAŞVURU FORMU’nu doldurarak yazılı olarak veya onalyem@onalyem.com adresine e-posta göndererek veya noter vasıtasıyla iletebilirsiniz.

ŞİKAYET, İSTEK ve ÖNERİ HATTI

BİLDİR